Terug

 • Binnen 48 uur geleverd
 • Gratis verzending vanaf € 80,- (NL), € 90,- (BE)
 • 14 dagen bedenktijd. Niet goed? Geld terug!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Handelsonderneming WMR ;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Handelsonderneming WMR georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Handelsonderneming WMR gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Formulier: waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de formulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina”s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Schriftelijk: hier wordt onder verstaan per mail en/of per brief;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Handelsonderneming WMR in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsonderneming WMR handelend onder  de naam : Kwaliteits-tuingereedschap.nl

Dorpsstraat 2 4389 TP Ritthem ( Vlissingen)

Bezoekadres : zie boven.

Telefoonnummer: 0653-677292

E- mailadres : info@kwaliteits-tuingereedschap.nl

KvK-nummer:22035453

BTW-identificatienummer:14.94.41.290.B 01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Handelsonderneming WMR en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Handelsonderneming WMR en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien ook de koper naar zijn Algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
 5. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst
 6. Artikel 4 - Het aanbod
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 9. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Handelsonderneming WMR garandeert de juistheid van de gegevens vermeld op onze internetsite niet.
 10. Koper en Handelsonderneming WMR komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.
 11. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Handelsonderneming WMR het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Handelsonderneming WMR

onze orderbevestiging aan de koper verzenden.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs inclusief belastingen;
 • ·de eventuele kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • ·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • ·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • ·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • ·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • ·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • ·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Handelsonderneming WMR onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Handelsonderneming WMR passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Handelsonderneming WMR kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Handelsonderneming WMR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Handelsonderneming WMR zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Handelsonderneming WMR deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

Artikel 6 Annuleringen

1.     Het kan voorkomen dat een bestelling langer op zich laat wachten dan gewenst.                                                 

        Handelsonderneming WMR geeft U daarom (bijna) altijd de mogelijkheid om bestellingen te   

        annuleren. Handelsonderneming WMR rekent U geen kosten voor het annuleren van de

        bestelling. Slechts in het geval van speciale bestellingen zal een annulering niet mogelijk zijn.

        Voor producten die speciaal voor U besteld worden, die als speciale bestellingen

        genoemd worden, ontvangt U van ons expliciet een bericht en dient U hiermee akkoord te gaan

        alvorens wij de bestelling accepteren.

2.     De snelste manier om uw bestelling ongedaan te maken, is door een e-mail te sturen aan ons

        algemene emailadres : info@kwaliteits-tuingereedschap.nl. In uw e-mail vermeldt U de naam

        waarop de bestelling is geplaatst, de producten en het ordernummer. Wij vernemen graag van

        U de reden van annulering. U zult vervolgens binnen twee werkdagen een bevestiging van

        uw annulering ontvangen.

3      Als U een overeenkomst ontbindt, wordt het bedrag dat op de factuur vermeld staat binnen

        30 dagen door Handelsonderneming WMR terug betaald op het rekeningnummer die U op de

        factuur zelf dient te vermelden. Als U een product retourneert dient U de factuur, die U bij uw

        bestelling heeft ontvangen, ook mee te zenden.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 Artikel 7a - Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)    indien er sprake is van speciale bestellingen.

 

Artikel 9 – Prijzen.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW ‑ tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Handelsonderneming WMR geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
 4. De wijze van verpakking en verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
 5. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De klant kan alleen garantie claimen bij Handelsonderneming WMR in Nederland wanneer het

product is aangekocht bij Handelsonderneming WMR.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 2. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De factuur dient als garantiebewijs.
 3. Handelsonderneming WMR is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin en wanneer er gebreken zijn ontstaan door demontage.
 4. In onderstaande situaties kunt U geen gebruik maken van de fabrieksgarantie en zijn de kosten voor reparatie/vervanging geheel voor uw rekening:
 • Bij beschadiging veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
 • Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik.
 • Bij het nalaten van tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud.
 • Bij reparaties verricht door uzelf of door derden.
 • Bij normale slijtage.
 • Als er sprake is van buiten komende onheilen zoals brand, bliksem,val- of stootschade.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van consument, als het door ons gehanteerde en door consument volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders is overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Zodra de te leveren goederen op de plaats van bestemming aan consument zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de consument. Indien de te leveren goederen tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de goederen tevergeefs zijn aangeboden c.q.. afgeleverd op het postkantoor.
 7. De verzendkosten komen voor iedere zending van en naar Handelsonderneming WMR voor rekening van de consument. Dit geldt zowel voor nieuwe aankopen, retouren als ook bij garanties.
 8. Door de koop geeft de consument daarmee te kennen dat consument de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven naast deze garantiebepalingen de wettelijke garantiebepalingen van kracht.
 9. De garantietermijn is nimmer langer dan door fabrikant van de producten wordt aangegeven.
 10. Schadeclaims en/of omruilen achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen. Mocht blijken dat een product defect is nadat de bezorgdienst weer is vertrokken, dient U hier binnen 24 uur schriftelijk melding van te maken.
 11. Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien het een gebruikersfout betreft zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Indien u niet wenst te repareren dient u het product binnen 20 dagen bij ons op te halen.
 12. In het geval van gebruikersfouten worden er geen aankoopbedragen teruggestort. Ook hierbij geldt dat het product uw eigendom blijft en dat u dit binnen 20 dagen bij ons dient op te halen.
 13. Verbruiksgoederen zoals slijpstenen, onderhoudsmiddelen en andere producten vallen buiten iedere garantie.
 14. De consument is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct binnen 24 uur aan ons te melden.

 

 

 

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen (levering onder rembours), zal Handelsonderneming WMR de producten onder vooruitbetaling afleveren.
 2. Als Handelsonderneming WMR na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Handelsonderneming WMR onder de overeenkomst van de consument te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van de ondernemer.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Handelsonderneming WMR behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Door het verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Handelsonderneming WMR op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Handelsonderneming WMR als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 17% van de factuur met een minimum van 50,- euro excl. BTW.
 7. Ingeval van niet tijdige betaling is Handelsonderneming WMR bevoegd verdere levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1     Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper     

       over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Handelsonderneming

       WMR verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele   

 ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2     De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,  

       verkopen, afleveren of vervreemden.

3     Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het

       betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele andere

       gebruiksvoorschriften van Handelsonderneming WMR c.q. Handelsonderneming WMR haar

       toeleveranciers, behandelen en gebruiken.

 

 

Artikel 15 – Intellectueel Eigendom

1     Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband

       houdende met deze internetsite berusten bij Handelsonderneming WMR / Kwaliteits-

       tuingereedschap c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-

       auteurs-,merk-,tekeningen- en modellenrecht en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten,

       waaronder tevens begrepen rechten op databanken, alsmede al dan niet octrooieerbare

       technische en/of commerciële methoden en concepten.

2     De koper mag de merken van Handelsonderneming WMR niet gebruiken anders dan in

       verband met het product zelf.

3     Handelsonderneming WMR verklaart naar haar beste weten dat door Handelsonderneming

       WMR geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom

       van derden. Indien een zaak wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien   

       de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de ondernemer, naar haar keuze, onder meer het

       betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik

       van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

       beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het product aan Handelsonderneming

       WMR betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.

 

 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1     Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Handelsonderneming WMR

       nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en aan anderen

       tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Handelsonderneming WMR is niet

       aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en

       stilstandschade, daaronder begrepen geleden schade door koper ontstaan door enig levering

       of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

2     Handelsonderneming WMR is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord

       functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur

       of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden ondermeer,

       maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internet providers, e-mail

       storingen, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van

       lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

3     Handelsonderneming WMR is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door

       al dan niet tijdelijke  onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of

       verwijdering van de internetsite van Handelsonderneming WMR wegens onderhoud of

       anderszins.

4     De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of

       wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik

       of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Koper dient

       onverwijld bij vermoed misbruik Handelsonderneming WMR schriftelijk in kennis te stellen

       met het verzoek de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen.

5     Onze productinformatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en alle

       afbeeldingen zijn van de laatste update. Per abuis kunnen er toch fouten voorkomen.

       Ook wijzigingen in vorm en/of details van producten kunnen doorgevoerd worden.

       Handelsonderneming WMR kan echter geen enkele claim aanvaarden van welke fout

       dan ook (gewijzigde vorm, aangepaste vorm, samenstelling, kleur en/of prijs).

 

 

Artikel 17 – Overmacht

1     Onder overmacht van Handelsonderneming WMR wordt verstaan elke van haar wil

       onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens

       de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar

       verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die

       omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die

       omstandigheden worden ook gerekend algemene of gedeeltelijke stakingen, ongevallen,

       oorlog, lockout, oproer, gebrek aan vervoermateriaal, volledige of gedeeltelijke brand

       van onze vestiging en/of van de fabriek, machine- en/of werktuigenbreuk, uitsluitingen

       en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Handelsonderneming WMR

       of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enig overheidsinstantie, alsmede het

       ontbreken van enig van overheidswege te verkrijgen vergunning.

2     Indien Handelsonderneming WMR door overmacht niet aan haar verplichtingen kan

       voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

       Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand

       op de hoogte stellen.

 

 

 

Artikel 18 – geschillen/toepasselijk recht

1     Op alle door Handelsonderneming WMR gedane offertes en op alle door ons aangegane

       overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2     Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende uit

       aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door

       een daartoe bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter

       als bevoegd aanwijst. Handelsonderneming WMR is ingeschreven in het handelsregister

       bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg onder nummer: 

 

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »